Primăria comunei Bolintin-Deal
Județul GIURGIU

Asistență socială

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 Descarca la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , precum și:

 1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

 1. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2022 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

– indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

– adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

          – sumele provenite din alocaţia de stat;

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

          – ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

          – bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

         – veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

 1. Acte de proprietate/închiriere/folosință

 copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală / adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate

 1. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.

         Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la sediul Primariei Bolintin – Deal, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie).

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2022 – martie 2023.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

 1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.
 2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
 3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul Primariei Bolintin – Deal.
 • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% Conform consumului lunar 10
Între 200.1- 320 90% Conform consumului lunar 10
Între 320.1-440 80% Conform consumului lunar 10
Între 440.1-560 70% Conform consumului lunar 10
Între 560.1-680 60% Conform consumului lunar 10
Între 680.1-920 50% Conform consumului lunar 10
Între 920.1-1040 40% Conform consumului lunar 10
Între 1040.1-1160 30% Conform consumului lunar 10
Între 1160.1-1280 20% Conform consumului lunar 10
Între 1280.1-1386 10% Conform consumului lunar 10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% Conform consumului lunar 10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 250 10
Între 200.1- 320 90% 225 10
Între 320.1-440 80% 200 10
Între 440.1-560 70% 175 10
Între 560.1-680 60% 150 10
Între 680.1-920 50% 125 10
Între 920.1-1040 40% 100 10
Între 1040.1-1160 30% 75 10
Între 1160.1-1280 20% 50 10
Între 1280.1-1386 10% 25 10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 25 10

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 500 30 (70)
Între 200.1- 320 90% 450 30 (70)
Între 320.1-440 80% 400 30 (70)
Între 440.1-560 70% 350 30 (70)
Între 560.1-680 60% 300 30 (70)
Între 680.1-920 50% 250 30 (70)
Între 920.1-1040 40% 200 30 (70)
Între 1040.1-1160 30% 150 30 (70)
Între 1160.1-1280 20% 100 30 (70)
Între 1280.1-1386 10% 50 30 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 50 30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 320 20
Între 200.1- 320 90% 288 20
Între 320.1-440 80% 256 20
Între 440.1-560 70% 224 20
Între 560.1-680 60% 192 20
Între 680.1-920 50% 160 20
Între 920.1-1040 40% 128 20
Între 1040.1-1160 30% 96 20
Între 1160.1-1280 20% 64 20
Între 1280.1-1386 10% 32 20

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 32 20

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:

10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei

Și ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

 1. a) 600lei (începând cu 1 ianuarie 2022), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. b) 243lei (începând cu 1 ianuarie 2022), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora..

Cererea se completează şi se depune de către persoanele prevăzute la art. 4 din Legea 61/ 1993, respectiv:
– unul dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești;
– părintele căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare;
– tutore;
– curator;
– persoana căreia i-a fost dat în plasament familial copilul;
– asistentul maternal;
– persoana căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

ACTE NECESARE:

Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie  – Descarca

Certificat naştere copil -original şi copie;

 C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;

Certificat de căsătorie– original şi copie;

Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
– hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
– hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
– hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
– hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
– dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
– hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
– actul de deces al unuia dintre părinţi;
– alte documente.

Dosar;

Extras de cont, în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 Observatii:

 • La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate aleambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL.
 • Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic  0246/273074 sau la sediul Primariei Bolintin – Deal Compartimentul Asistenta Sociala.
 • IMPORTANT –La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

STIMULENT FINANCIAR PENTRU NOU NASCUTI – H.C.L. nr. 58 din 30.06.2021 Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi

 

Cerere-indemnizatie-si-stimulent-insertie-si-alocatie-de-stat

H.C.L.-nr.-58-din-30.06.2021-Acordarea-unui-stimulent-financiar-pentru-nou-nascuti

Asistență socială

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 Descarca la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , precum și:

 1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

 1. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2022 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

– indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

– adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

          – sumele provenite din alocaţia de stat;

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

          – ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

          – bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

         – veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

 1. Acte de proprietate/închiriere/folosință

 copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală / adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate

 1. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.

         Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la sediul Primariei Bolintin – Deal, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie).

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2022 – martie 2023.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

 1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.
 2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
 3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul Primariei Bolintin – Deal.
 • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% Conform consumului lunar 10
Între 200.1- 320 90% Conform consumului lunar 10
Între 320.1-440 80% Conform consumului lunar 10
Între 440.1-560 70% Conform consumului lunar 10
Între 560.1-680 60% Conform consumului lunar 10
Între 680.1-920 50% Conform consumului lunar 10
Între 920.1-1040 40% Conform consumului lunar 10
Între 1040.1-1160 30% Conform consumului lunar 10
Între 1160.1-1280 20% Conform consumului lunar 10
Între 1280.1-1386 10% Conform consumului lunar 10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% Conform consumului lunar 10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 250 10
Între 200.1- 320 90% 225 10
Între 320.1-440 80% 200 10
Între 440.1-560 70% 175 10
Între 560.1-680 60% 150 10
Între 680.1-920 50% 125 10
Între 920.1-1040 40% 100 10
Între 1040.1-1160 30% 75 10
Între 1160.1-1280 20% 50 10
Între 1280.1-1386 10% 25 10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 25 10

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 500 30 (70)
Între 200.1- 320 90% 450 30 (70)
Între 320.1-440 80% 400 30 (70)
Între 440.1-560 70% 350 30 (70)
Între 560.1-680 60% 300 30 (70)
Între 680.1-920 50% 250 30 (70)
Între 920.1-1040 40% 200 30 (70)
Între 1040.1-1160 30% 150 30 (70)
Între 1160.1-1280 20% 100 30 (70)
Între 1280.1-1386 10% 50 30 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 50 30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 320 20
Între 200.1- 320 90% 288 20
Între 320.1-440 80% 256 20
Între 440.1-560 70% 224 20
Între 560.1-680 60% 192 20
Între 680.1-920 50% 160 20
Între 920.1-1040 40% 128 20
Între 1040.1-1160 30% 96 20
Între 1160.1-1280 20% 64 20
Între 1280.1-1386 10% 32 20

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 32 20

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:

10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei

Și ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

 1. a) 600lei (începând cu 1 ianuarie 2022), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. b) 243lei (începând cu 1 ianuarie 2022), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora..

Cererea se completează şi se depune de către persoanele prevăzute la art. 4 din Legea 61/ 1993, respectiv:
– unul dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești;
– părintele căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare;
– tutore;
– curator;
– persoana căreia i-a fost dat în plasament familial copilul;
– asistentul maternal;
– persoana căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

ACTE NECESARE:

Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie  – Descarca

Certificat naştere copil -original şi copie;

 C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;

Certificat de căsătorie– original şi copie;

Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
– hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
– hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
– hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
– hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
– dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
– hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
– actul de deces al unuia dintre părinţi;
– alte documente.

Dosar;

Extras de cont, în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 Observatii:

 • La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate aleambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL.
 • Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic  0246/273074 sau la sediul Primariei Bolintin – Deal Compartimentul Asistenta Sociala.
 • IMPORTANT –La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

STIMULENT FINANCIAR PENTRU NOU NASCUTI – H.C.L. nr. 58 din 30.06.2021 Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi

 

Cerere-indemnizatie-si-stimulent-insertie-si-alocatie-de-stat

H.C.L.-nr.-58-din-30.06.2021-Acordarea-unui-stimulent-financiar-pentru-nou-nascuti