Primăria comunei Bolintin-Deal
Județul GIURGIU

Evidența persoanelor

INFORMATII GENERALE

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Bolintin Deal asigura intocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea actelor de stare civila si a  actelor de identitate.

Serviciul Public Comunitar Evidență a Persoanelor este subordonat Consiliului Local al Comunei Bolintin Deal.

ATRIBUȚII PRINCIPALE

Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Bolintin Deal;

Întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;

Primesc, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate;

Eliberarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii Comunei Bolintin Deal;

Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni.

Program preluare acte: Luni-Joi 08:30-12:00

Program eliberare acte: Luni-Joi 13:00-16:00; 

Coordonator Servicului: Danciu Nicoleta Mihaela

In fiecare vineri între orele 10:00 – 12:00.

Contact

Coordonator Servicului: Danciu Nicoleta Mihaela

Adresa: Comuna  Bolintin Deal, Str. Republicii, nr.26

Telefon: 0246.273.074

Localități arondate: Sat Bolintin Deal si sat Mihai Voda.

Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Cererea si actele necesare pentru eliberarea actului de identitate se depun personal la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Actul de identitate se eliberează de catre lucratorul serviciului doar titularului

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate :

– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

– dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, ş.a.);

– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

–-în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

–-în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

– în cazul deteriorării actului de identitate;

– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

– la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;

– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

– în cazul schimbării sexului;

– în cazul anulării;

– pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an.

Documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate – obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original si copie;

– .documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărtii de identitate, respectiv 7 lei achitabilă la Compartimentul taxe si impozite din cadrul primariei Comunei Bolintin Deal.

Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare şi alte documente, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărţii de identitate, precum şi de starea civilă a solicitantului.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

  1. a)  acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
  2. b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d).
  3. c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
  4. d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
  5. e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) – d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE IA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

Certificatul de naștere al minorului, original și copie;

Actul de identitate al unuia dintre părinti sau al reprezentantului legal;

Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;

*În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Certificatul de căsătorie al părintilor sau, după caz,hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părintii sunt divorțați, în original și copie;

Chitanța reprezentând contravaloarea cărtii de identitate-7 lei;

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui caruia i-a fost încredinţat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se află.

Cetățenii români aflaţi în străinătate  pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidentă)

Certificatul de naștere, original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;  *În cazul în care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Declarația unuia dintre părinti ori a unei ierte persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografía atașată cererii, aparține solicitantului;

Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședința al solicitantului;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-de 7 lei;

Cetătenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a poliţistului de siguranţa publica, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor.

În situaţia în care solicitantul nu se afla în ţară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. în cuprinsul procurii este necesar sa se regasească referirea expresă la obiectul mandatului.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidentă)

Certificatul de naștere, original și copie;

Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;

Certificatul de naștere, original și copie;

Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;

Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

– În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.

– Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

– În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenta poliţistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

EIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile de mai sus, Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

Actul de identitate și cartea de alegător în cazul deteriorării;

Certificatul de naștere original și copie;

Certificatul de căsătorie dacă este cazul, original și copie;

Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu sau după caz, cel cu care se face dovadă adresei de reședință, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Dovadă eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul dacă este cazul;

Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, cartea de alegător, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de invățământ, cu fotografie de data recentă, original și copie;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

În situaţia în care solicitantul nu se afla în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea
expresa la obiectul mandatului .

Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original si copie. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. în cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;

Certificatul de naștere, original și copie;

Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;

Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani. original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

În cazul modificării numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum si în situaţia schimbării sexului, se prezintă si hotărârea judecătoreasca ramasa definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civilă.

În situaţia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicată fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original și copie. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

 ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România; (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)

Certificatul de naștere, original și copie;

Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

Hotărarea judecatorească definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani original și copie;

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;  *În cazul în care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Pașaportul românesc valabil sau expirat, ori Certificatul constatator privind dobândirea cetăteniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare filă informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autoritătilor de frontieră, original și copie;

Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritătile străine: pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

Timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru-5 lei;

În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 15) – Descarca

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

Certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei române, eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original si 2 copii.În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetăţeniei de catre unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei catre Ministerul Justiţiei;

Certificatele de stare civila ale solicitantului, naştere si căsătorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreună cu părinţii, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original si copie;

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de SPCEP si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

Documentele pe care solicitantul le poate prezența, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovadă numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetăteniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședința, original și copie;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii -1 leu;

ATENȚIE!
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)

Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

Certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;

Hotărarea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;

Dovadă adresei de reședință din România;

Două fotografii mărimea 3×4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii -1 leu;

Timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru-5 lei.

ATENȚIE!
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe
acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE SI RESEDINTA IN ROMANIA(ANEXA 18) – Descarca

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an.

Documente necesare

Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)

Actul de identitate al solicitantului în original;

Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Declarația găzduitorului.

După caz, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI(anexa 19) –Descarca

 

 

Cerere-pentru-eliberarea-actului-de-identitate-ca-urmare-a-schimbarii-domiciliului-din-strainatate-in-Romania

Cerere-pentru-eliberarea-actului-de-identitate

Cerere-pentru-inscrierea-in-actul-de-identitate-a-mentiunii-privind-stabilirea-resedintei

Evidența persoanelor

INFORMATII GENERALE

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Bolintin Deal asigura intocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea actelor de stare civila si a  actelor de identitate.

Serviciul Public Comunitar Evidență a Persoanelor este subordonat Consiliului Local al Comunei Bolintin Deal.

ATRIBUȚII PRINCIPALE

Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Bolintin Deal;

Întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;

Primesc, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate;

Eliberarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii Comunei Bolintin Deal;

Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni.

Program preluare acte: Luni-Joi 08:30-12:00

Program eliberare acte: Luni-Joi 13:00-16:00; 

Coordonator Servicului: Danciu Nicoleta Mihaela

In fiecare vineri între orele 10:00 – 12:00.

Contact

Coordonator Servicului: Danciu Nicoleta Mihaela

Adresa: Comuna  Bolintin Deal, Str. Republicii, nr.26

Telefon: 0246.273.074

Localități arondate: Sat Bolintin Deal si sat Mihai Voda.

Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Cererea si actele necesare pentru eliberarea actului de identitate se depun personal la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Actul de identitate se eliberează de catre lucratorul serviciului doar titularului

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate :

– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

– dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, ş.a.);

– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

–-în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

–-în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

– în cazul deteriorării actului de identitate;

– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

– la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;

– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

– în cazul schimbării sexului;

– în cazul anulării;

– pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an.

Documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate – obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original si copie;

– .documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărtii de identitate, respectiv 7 lei achitabilă la Compartimentul taxe si impozite din cadrul primariei Comunei Bolintin Deal.

Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare şi alte documente, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărţii de identitate, precum şi de starea civilă a solicitantului.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

  1. a)  acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
  2. b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d).
  3. c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
  4. d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
  5. e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) – d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE IA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

Certificatul de naștere al minorului, original și copie;

Actul de identitate al unuia dintre părinti sau al reprezentantului legal;

Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;

*În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Certificatul de căsătorie al părintilor sau, după caz,hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părintii sunt divorțați, în original și copie;

Chitanța reprezentând contravaloarea cărtii de identitate-7 lei;

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui caruia i-a fost încredinţat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se află.

Cetățenii români aflaţi în străinătate  pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidentă)

Certificatul de naștere, original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;  *În cazul în care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Declarația unuia dintre părinti ori a unei ierte persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografía atașată cererii, aparține solicitantului;

Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședința al solicitantului;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-de 7 lei;

Cetătenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a poliţistului de siguranţa publica, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor.

În situaţia în care solicitantul nu se afla în ţară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. în cuprinsul procurii este necesar sa se regasească referirea expresă la obiectul mandatului.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidentă)

Certificatul de naștere, original și copie;

Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;

Certificatul de naștere, original și copie;

Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;

Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

– În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.

– Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

– În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenta poliţistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

EIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile de mai sus, Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

Actul de identitate și cartea de alegător în cazul deteriorării;

Certificatul de naștere original și copie;

Certificatul de căsătorie dacă este cazul, original și copie;

Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu sau după caz, cel cu care se face dovadă adresei de reședință, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Dovadă eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul dacă este cazul;

Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, cartea de alegător, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de invățământ, cu fotografie de data recentă, original și copie;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

În situaţia în care solicitantul nu se afla în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea
expresa la obiectul mandatului .

Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original si copie. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. în cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;

Certificatul de naștere, original și copie;

Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;

Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani. original și copie;

Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

În cazul modificării numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum si în situaţia schimbării sexului, se prezintă si hotărârea judecătoreasca ramasa definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civilă.

În situaţia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicată fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original și copie. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

 ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România; (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)

Certificatul de naștere, original și copie;

Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

Hotărarea judecatorească definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani original și copie;

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;  *În cazul în care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Pașaportul românesc valabil sau expirat, ori Certificatul constatator privind dobândirea cetăteniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare filă informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autoritătilor de frontieră, original și copie;

Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritătile străine: pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

Timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru-5 lei;

În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 15) – Descarca

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

Certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei române, eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original si 2 copii.În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetăţeniei de catre unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei catre Ministerul Justiţiei;

Certificatele de stare civila ale solicitantului, naştere si căsătorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreună cu părinţii, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original si copie;

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de SPCEP si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);

3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

Documentele pe care solicitantul le poate prezența, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovadă numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetăteniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședința, original și copie;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii -1 leu;

ATENȚIE!
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11) – Descarca

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)

Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

Certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;

Hotărarea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;

Dovadă adresei de reședință din România;

Două fotografii mărimea 3×4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii -1 leu;

Timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru-5 lei.

ATENȚIE!
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe
acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE SI RESEDINTA IN ROMANIA(ANEXA 18) – Descarca

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an.

Documente necesare

Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)

Actul de identitate al solicitantului în original;

Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;  *În cazul in care nu există un document încheiat la nivel de comună/sat/stradă/număr, se va obține o adeverință eliberată de către primăria de care aparține solicitantul (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință.

Declarația găzduitorului.

După caz, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

ATENȚIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf și în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

CERERE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI(anexa 19) –Descarca

 

 

Cerere-pentru-eliberarea-actului-de-identitate-ca-urmare-a-schimbarii-domiciliului-din-strainatate-in-Romania

Cerere-pentru-eliberarea-actului-de-identitate

Cerere-pentru-inscrierea-in-actul-de-identitate-a-mentiunii-privind-stabilirea-resedintei